Regulamin

Regulamin wypożyczalni rowerów
„Green eBikes” w Sobótce

 1. Wypożyczane rowery są własnością firmy HuzarCom Łukasz Huzarski, z siedzibą w Sobótce przy ulicy F. Chopina 19a/1, kod pocztowy 55-050, identyfikującą się numerem NIP 8961360459.
 2. Niniejszy regulamin obejmuje zasady korzystania, warunki, zakres praw i odpowiedzialności osób korzystających z wypożyczalni rowerów Green eBikes.
 3. Wypożyczenie roweru następuje zgodnie z niniejszym regulaminem i aktualnym cennikiem na podstawie pisemnej umowy wypożyczenia pomiędzy Wypożyczalnią a pełnoletnim Klientem, zwanym dalej Wypożyczającym.
 4. Aby wypożyczyć rower należy:
  4.1. być osobą pełnoletnią oraz przedstawić dwa dokumenty tożsamości ze zdjęciem, z których pracownik wypożyczalni spisze dane do umowy wypożyczenia,

  4.2. posiadać przy sobie aktywny telefon komórkowy, na który zostanie przy podpisaniu umowy wykonane próbne połączenie, a numer ten zostanie wpisany do umowy,
  4.3. nie być pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających,
  4.4. podpisać umowę wypożyczenia roweru i oświadczenie o zapoznaniu się z niniejszym regulaminem i zaakceptowaniu jego treści,
  4.5. wnieść opłatę za wypożyczenie roweru, która pobierana jest z góry według aktualnego cennika.
 5. Korzystanie z wypożyczonego roweru przez osobę niepełnoletnią jest możliwe
  jedynie pod opieką osoby dorosłej, która bierze na siebie całą odpowiedzialność za jej bezpieczeństwo, zachowanie i ewentualne spowodowane szkody.
 6. Wypożyczalnia rowerów przekazuje do wypożyczenia rower sprawny technicznie, wyposażony zgodnie z obowiązującymi przepisami ruchu drogowego i w takim samym stanie powinien być on zwrócony do wypożyczalni.
 7. Elementy wypożyczanego roweru takie jak: manetki, uchwyty, włączniki baterii i oświetlenia, przełączniki mocy, licznik, kierownica, siodło, dzwonek, są dezynfekowane płynem bakteriobójczym przed każdym wypożyczeniem.
 8. Na życzenie Wypożyczającego udostępniany zostanie bez dodatkowych opłat kask rowerowy, który jest dezynfekowany przed każdym wypożyczeniem.
 9. Wypożyczający ma prawo sprawdzić przed podpisaniem umowy stan techniczny i wyposażenie roweru, a następnie fakt ten potwierdza własnym podpisem na umowie wypożyczenia.
 10. Za usterki i awarie powstałe w wypożyczonym sprzęcie w trakcie jego użytkowania przez Wypożyczającego Wypożyczalnia nie ponosi odpowiedzialności.
 11. Osoba wypożyczająca rower ponosi pełną odpowiedzialność za wypożyczony rower oraz ewentualne szkody powstałe na nim od momentu wypożyczenia roweru do czasu jego zwrotu.
 12. Zabrania się przekazywania roweru osobom trzecim.
 13. Wypożyczający ponosi pełną odpowiedzialność za ewentualne następstwa zdarzeń losowych, takich jak: kolizja, upadek, przemęczenie i wynikające z nich uszczerbki na zdrowiu oraz zrzeka się wszelkich roszczeń wobec Wypożyczalni z tytułu wypadków,
  poniesionych szkód materialnych lub obrażeń powstałych w czasie korzystania z wypożyczonego roweru.
 14. Za uszkodzenia roweru wynikłe z nieodpowiedniego korzystania z wypożyczonego roweru odpowiedzialność ponosi Wypożyczający, on także pokrywa wszystkie koszty związane z naprawą roweru na podstawie faktury wystawionej przez warsztat
 15. Wypożyczalnia zastrzega sobie możliwość odmowy przyjęcia sprzętu w momencie, gdy uszkodzenia jego będą tak znaczne, że jego naprawa stanie się nieopłacalna. W takim przypadku Wypożyczający zobowiązuje się do zapłaty całej wartości wypożyczonego roweru według cennika detalicznego dystrybutora rowerów danej marki.
 16. Zabronione jest samowolne dokonywanie jakichkolwiek napraw, modyfikacji, wymiany części w wypożyczonym rowerze. Jedynym uprawnionym podmiotem do tych działań jest Wypożyczalnia.
 17. W przypadku kradzieży Wypożyczający ma obowiązek niezwłocznie zawiadomić Policję, a następnie zaświadczenie o zgłoszeniu kradzieży przedstawić w Wypożyczalni.
 18. W przypadku utraty wypożyczonego roweru lub jego wyposażenia w wyniku przestępstwa lub zgubienia Wypożyczający jest zobowiązany do uiszczenia wartości wypożyczonego roweru lub jego wyposażenia według cennika detalicznego dystrybutora
  danej marki.
 19. Rower należy zwrócić w terminie deklarowanym i opłaconym w umowie.
 20. Zwrot roweru po terminie opłaconym powoduje pobranie opłaty zgodnie z cennikiem Wypożyczalni. O chęci przedłużenia terminu zwrotu należy poinformować Wypożyczalnię pod nr tel. 602 392 573.
 21. W przypadku niezwrócenia roweru do godz. 21:00 w dniu zwrotu dane Wypożyczającego będą przekazane Policji z informacją o prawdopodobnym popełnieniu czynu karalnego przez Wypożyczającego.
 22. Pracownik Wypożyczalni może odmówić wypożyczenia roweru bez podania przyczyny.
 23. Pracownik Wypożyczalni może odmówić wypożyczenia roweru osobie, która nie zgodzi się na chwilowe odsłonięcie twarzy w taki sposób, aby możliwe było jej porównanie ze zdjęciami na dokumentach oraz zarejestrowanie wizerunku przez kamerę monitoringu umieszczoną w Wypożyczalni.
 24. Wypożyczenie i zwrot roweru, odbywa się w miejscu wskazanym w umowie lub miejscu wskazanym przez Klienta w przypadku dowozu sprzętu.
 25. Opłatę za dowóz roweru do Klienta pobiera się wg cennika.
 26. Regulamin obowiązuje od dnia 17 stycznia 2023 r.